Сцени

Македонскиот театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ - Прилеп располага со две сцени

Сцена на Народниот театар „Војдан Чернодрински“

Салата на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ располага со 226 седишта.

Техничките карактеристики и димензиите на сцената на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ се прикажани на следната слика.

План на сцената

Сцена во Домот на културата „Марко Цепенков“

Големата сала во Домот на културата „Марко Цепенков“ располага со 610 седиште.

Техничките карактеристики и димензиите на сцената на Домот на културата „Марко Цепенков“ се прикажани на следните слики.

План на светло на сцената
План на сцената