Податоците од архивата на фестивалот се прикажани хронолошки, каде може да се најдат сите евидентирани податоци за фестивалот во соодветната година. Податоците за одиграните претстави и доделените награди се прикажани и во форма на табела, со можност за пребарување и статистика.

Дел од податоците во архивата се преземени од монографијата „ПРОЕКТ ЧЕРНОДРИНСКИ“ издадена по повод јубилејот од 50 години Македонски театарски фестивал „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“.

Во периодот од 04.06.1965 до 16.06.2023 фестивалот се одржал 57 пати. Фестивалот не се одржал во 1974 и во 2020 година.

Табеларен приказ на

Статистика на